Już wiosną 2024 roku Freyssinet Polska rozpoczyna prace przy zadaniu: Wymiana dylatacji obiektu WD-139 nad autostradą A1 oraz naprawy uszkodzeń powierzchni betonowych po przeciekach dylatacji obiektów WD-139 oraz MA-145
Krótka charakterystyka zaplanowanych prac wygląda następująco:
pierwszy obiekt to wiadukt drogowy WD-139, który stanowi bezkolizyjne przejście drogi wojewódzkiej DW 657 nad Autostradą A1. Obiekt jest ustrojem ciągłym, czteroprzęsłowym o konstrukcji żelbetowej, monolitycznej z rurami „SPIRO”. Obiekt posiada dwie dylatacje modułowe, szczelne na końcach ustroju nośnego. Zgodnie z dokumentacją projektową obecne dylatacje umożliwiają przemieszczanie konstrukcji w zakresie do 30 mm. 
 
drugi obiekt, most MA-145 – jest trzynastoprzęsłowym mostem umożliwiającym bezkolizyjne
przeprowadzenie autostrady przez rzekę Wisłę w km 150+021. Forma architektoniczna mostu w postaci ustroju ciągłego o zwiększonej wysokości nad podporami, wynikająca z technologii budowy, pozwala na uzyskanie korzystnego wyglądu i dobrze wpisuje się w przyległy teren.
 
Freyssinet Polska w ramach w/w zadania wykona:
–  opracowanie projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu 
–  wdrożenie, utrzymanie, demontaż tymczasowego oznakowania
– opracowanie dokumentacji technicznej remontu obiektów oraz projektu technologicznego wymiany dylatacji
–  demontaż 2 szt. istniejących urządzeń dylatacyjnych
–  rozbiórkę nawierzchni oraz kap chodnikowych w niezbędnym zakresie
–  odtworzenie izolacji oraz drenażu 
–  montaż nowych urządzeń dylatacyjnych we wcześniej przygotowanych wnękach dylatacyjnych
–  odtworzenie kap chodnikowych wraz z izolacjonawierzchnią
–  odtworzenie nawierzchni z asfaltu lanego/mieszanek żywicznych
–  odkucie spękań przyczółków, miejsc korozji, następnie oczyszczenie oraz naprawienie zaprawami polimerowo-cementowymi wraz z odtworzeniem powłoki antykorozyjnej
–  iniekcję rys o rozwartości powyżej 0,2mm
–  naprawę powłok antykorozyjnych płyt kotwiących łożysk garnkowych
–  dokumentację powykonawczą dla całego zakresu zamówienia
Relację z postępu prac będziemy relacjonować na bieżąco.
Zamawiający: Gdańsk Transport Company