W ramach umowy, dotyczącej przebudowy dylatacji i regulacji łożysk, podpisanej pomiędzy FBSerwis S.A. a Freyssinet Polska Sp. z o.o., został ustalony szczegółowy zakres zadań do wykonania.

Wiążący strony kontrakt, zobowiązuje lidera w budownictwie specjalistycznym i naprawach, Freyssinet Polska, w terminie do drugiej połowy listopada 2021 do:

a) Wykonania projektu technologicznego urządzenia dylatacyjnego palczastego, dostosowanego do montażu na istniejącym obiekcie.

b) Demontażu istniejącego urządzenia modułowego w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technologii,

c) Montażu urządzenia dylatacyjnego typu palczastego,

d) Wykonania odwodnienia dylatacji i wyprowadzenia poza obiekt,

e) Wykonania projektu technologicznego rektyfikacji łożysk na obiekcie.

f) Wykonania instrukcji eksploatacji i utrzymania

g) Opracowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odpowiadające rozwiązaniom projektowym.

Zamawiający: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku

Zlecający: FBSerwis S.A.

Termin ukończenia prac: druga połowa listopada 2021 r.