15.08.2016, wykonano drugi etap prac związanych z nasuwaniem wiaduktu pod linią kolejową.

19.06.2016, wykonano pierwszy etap prac związanych z nasuwaniem wiaduktu pod linią kolejową.

Wiadukt WK6 jest obiektem w ciągu budowanej zachodniej obwodnicy Lublina.

Obiekt został zaprojektowany w postaci dwuczęściowej (pod każdym z dwóch torów linii kolejowej Nr 7 Warszawa – Dorohusk znajdować się będzie jedna cześć obiektu), dwunawowej ramy żelbetowej.

Każda z części wiaduktu została wybudowana poza obrębem nasypu kolejowego, a następnie, po rozebraniu odpowiedniego toru wraz ze znajdującym się pod nim nasypem (zapewniając jednocześnie możliwość ruchu kolejowego na sąsiednim torze), zostanie przesunięta w docelowe miejsce po specjalnie przygotowanych fundamentach ślizgowych.

Do wykonania prac związanych z przesunięciem każdej z dwóch części wiaduktu przewidziano zastosowanie splotowych siłowników hydraulicznych.

Do zaczepienia w konstrukcji lin trakcyjnych przewidziano zastosowanie systemowych zakotwień Systemu Freyssinet C typu 19C15.

Z uwagi na konieczność utrzymania ruchu kolejowego na jednym torze, konstrukcja obiektu została podzielona na dwie części (północną i południową), osobno pod każdy z dwóch torów kolejowych.

Obie części obiektu zostały wybudowane poza obrębem nasypu kolejowego. Kiedy nasunięta została część północna, po odtworzeniu torowiska i brakujących nasypów, przywrócony został na niej ruch kolejowy. Analogicznie ruch przywrócono na części południowej.

Ciężar konstrukcji – 2 691 ton x 2

Długość przesuwu – około 36 m z każdej strony

Czas przesuwu – około 8 godzin

Wykonawca nasuwania – Freyssinet Polska Sp. z o.o.