W październiku 2016 roku Freyssinet Polska Sp. z o.o. zakończył realizację robót związanych z wykonaniem wzmocnienia konstrukcji nośnej mostu przez rz. Bóbr w ciągu DK nr 18, poprzez zewnętrzne sprężenie dźwigarów żelbetowych.
W ramach podpisanego kontraktu na realizację robót, Freyssinet Polska Sp. z o.o. , jako generalny wykonawca był odpowiedzialny za następujący zakres prac / dostaw:
– opracowanie Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zgodnie z Programem Funkcjonalno Użytkowym wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń,
– dostawa niezbędnych materiałów do realizacji robót (bloki oporowe 13C15, stal sprężająca w ilości ok. 9 ton netto, osłony zewnętrzne z rur HDPE kabli sprężających – ok. 600 mb),
– projekt, wytwór oraz montaż stalowych bloków oporowych wraz z mocowaniami technologicznymi,
– wykonanie lokalnych napraw powierzchni betonowych zaprawami PCC,
– wykonanie robót związanych z montażem stalowych bloków oporowych, osłon zewnętrznych z rur HDPE, splotów stali sprężającej, sprężeniem oraz iniekcją kanałów kablowych po wykonaniu sprężenia

 

LOKALIZACJA: Golnice
GENERALNY WYKONAWCA: Freyssinet Polska Sp. z o.o.,
ZAMAWIAJĄCY: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział we Wrocławiu,
REALIZACJA: 2016
PRODUKT: sprężenie C