W ramach realizacji zadania pod nazwą: „Remont estakady w ciągu drogi krajowej nr 81 w km 62+780 – jezdnia prawa i lewa – w miejscowości Skoczów” firma Freyssinet Polska przyjęła do wykonania prace związane z realizacją robót związanych z remontem estakady polegających na wytworzeniu, dostawie, montażu i demontażu łożysk elastomerowych, a w szczególności:

a) Opracowanie dokumentacji warsztatowej dla poszczególnych łożysk w oparciu o zadany schemat łożyskowania;

b) Wytworzenie i dostawa łożysk zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją warsztatową oraz zatwierdzeniem Nadzoru Budowy;

c) Podnoszenie obiektu na czas wymiany łożysk (przy użyciu siłowników i z wykorzystaniem podparć tymczasowych);

d) Demontaż łożysk istniejących na przęsłach niewymienianych oraz montaż nowych łożysk zgodnie z zatwierdzoną technologią i schematem łożyskowania;

e) Montaż nowych łożysk na ciosach przęseł wymienianych zgodnie z zatwierdzoną technologią i schematem łożyskowania;

f) Prawidłowe osadzenie i zakotwienie nowych łożysk.

Freyssinet Polska Sp. z o.o. zgodnie z podpisaną umową zaprojektował, wytworzył, dostarczył i zamontował ponad 600 łożysk elastomerowych.

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w imieniu, której działa Oddział GDDKiA w Katowicach 

Generalny Wykonawca: Primost Południe sp. z o.o.

Termin realizacji: III-IV kwartał 2021