W październiku 2016 roku Freyssinet Polska Sp. z o.o. zakończył realizację robót związanych                                  z wykonaniem sprężenia oraz dostawą i montażem modułowych urządzeń dylatacyjnych  dla wiaduktów drogowych WD-9 oraz WD-10 nad realizowana Drogą S-5 w ramach przedmiotowej Inwestycji.
W ramach podpisanego kontraktu na realizację robót, Freyssinet Polska Sp. z o.o. , jako specjalistyczny podwykonawca był odpowiedzialny za następujący zakres prac / dostaw:
– opracowanie i uzgodnienie z Projektantem niezbędnych procedur wykonawczych (Program Sprężania / Program Zapewnienia Jakości),
– dostawę niezbędnych materiałów do realizacji robót związanych z wykonaniem sprężenia (zakotwienia kabli sprężających 25C15 – 50 kpl, stal sprężająca w ilości ok. 42,8 ton netto, osłony kabli sprężających – ok.  1.560 mb)
– wykonanie robót związanych z montażem splotów stali sprężającej, sprężeniem oraz iniekcją kanałów kablowych po wykonaniu sprężenia
– dostawę i montaż modułowych urządzeń dylatacyjnych dla Wiaduktów WD-9 oraz WD-10

LOKALIZACJA: Województwo Wielkopolskie, okolice m. Stęszew
TYP KONSTRUKCJI: żelbetowe belkowo – płytowe, dwu – przęsłowe (2 x ~30,00m), ciągłe, wiadukty nad Drogą Ekspresową S-5 sprężone podłużnie kablami sprężającymi typu 24L15,7.
INWESTOR: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Poznaniu
WYKONAWCA ROBÓT / ZLECENIODAWCA: AGMA Sp. z o.o.
REALIZACJA: 08.2016-10.2016
PRODUKT: System sprężania Freyssinet C, Modułowe urządzenia dylatacyjne