1 Sierpień 2017:

Estakada E-1 w ciągu drogi S19

Długość przęseł: 33+54+5×60+54+33 [m]

Długość w osiach podparcia skrajnych podpór  474,0 m

Ilość nitek: 2

Przekrój poprzeczny: Skrzynka jednokomorowa, betonowa sprężona podłużnie

Ilość stali sprężającej: 414 800,0 kg

Rodzaj zakotwień: 19C15 – 672 szt.

ZAKRES FREYSSINET POLSKA

Współpraca w zakresie tworzenia Projektu technologicznego

Dostawa i montaż łożysk ślizgowych do nasuwania podłużnego – 40 szt.

Dostawa sprzętu do nasuwania (siłowniki, pompy, liny trakcyjne, prowadzenia boczne)

Wykonanie nasuwania podłużnego: 2 x 17 segmentów na obu nitkach

Wykonanie sprężenia centrycznego i ekscentrycznego wraz z iniekcją

Dostawa i montaż łożysk docelowych garnkowych – 40 szt.

Dostawa i montaż dylatacji modułowych.

LOKALIZACJA: Rzeszów
GENERALNY WYKONAWCA: Warbud S.A.
ZAMAWIAJĄCY: GDDKiA
REALIZACJA: 2016
PRODUKT: nasuwanie, sprężenie, łożyska, dylatacje
16 Październik 2016:

W październiku 2016 roku Freyssinet Polska Sp. z o.o. zakończył realizację robót związanych                                  z wykonaniem sprężenia oraz dostawą i montażem modułowych urządzeń dylatacyjnych  dla wiaduktów drogowych WD-9 oraz WD-10 nad realizowana Drogą S-5 w ramach przedmiotowej Inwestycji.

W ramach podpisanego kontraktu na realizację robót, Freyssinet Polska Sp. z o.o. , jako specjalistyczny podwykonawca był odpowiedzialny za następujący zakres prac / dostaw:

– opracowanie i uzgodnienie z Projektantem niezbędnych procedur wykonawczych (Program Sprężania / Program Zapewnienia Jakości),

– dostawę niezbędnych materiałów do realizacji robót związanych z wykonaniem sprężenia (zakotwienia kabli sprężających 25C15 – 50 kpl, stal sprężająca w ilości ok. 42,8 ton netto, osłony kabli sprężających – ok.  1.560 mb)

– wykonanie robót związanych z montażem splotów stali sprężającej, sprężeniem oraz iniekcją kanałów kablowych po wykonaniu sprężenia

– dostawę i montaż modułowych urządzeń dylatacyjnych dla Wiaduktów WD-9 oraz WD-10

LOKALIZACJA: Województwo Wielkopolskie, okolice m. Stęszew
GENERALNY WYKONAWCA: AGMA Sp. z o.o.
ZAMAWIAJĄCY: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Poznaniu
REALIZACJA: 2016
PRODUKT: System C
5 Wrzesień 2016:

Pod koniec września 2016 r. została zakończona realizacja robót związanych ze sprężeniem ustrojów nośnych obiektów inżynierskich WD-2, WD-3, WD-4, WD-6, WD-10, WD-11, WD-12, WD-13 oraz WD-14 realizowanych w ramach w/w inwestycji.

 

W ramach realizacji robót Freyssinet Polska Sp. z o.o., jako specjalistyczny podwykonawca był odpowiedzialny za następujący zakres prac:

– dostawa niezbędnych materiałów do realizacji robót (zakotwienia typów: 19C15, 22C15, 27C15; stal sprężająca w ilości 123,5 t; osłony kabli sprężających),

– wykonanie sprężania konstrukcji oraz iniekcji kabli sprężających po sprężeniu.

LOKALIZACJA: Jarocin
GENERALNY WYKONAWCA: Budimex S.A.
ZAMAWIAJĄCY: GDDKiA - Oddział w Poznaniu
REALIZACJA: 2016
PRODUKT: system C
16 Wrzesień 2016:

We wrześniu 2016 roku Freyssinet Polska Sp. z o.o. zakończył realizację robót związanych z wykonaniem sprężenia Wiaduktu 14WD realizowanego w ramach Inwestycji pn.: „Kontynuacja projektowania i budowa Drogi Ekspresowej S-19 na odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) – Stobierna”

W ramach podpisanego kontraktu na realizację robót, Freyssinet Polska Sp. z o.o. , jako specjalistyczny podwykonawca był odpowiedzialny za następujący zakres prac / dostaw:

– opracowanie i uzgodnienie z Projektantem niezbędnych procedur wykonawczych (Program Sprężania / Program Zapewnienia Jakości),

– dostawa niezbędnych materiałów do realizacji robót (zakotwienia kabli sprężających 19C15 – w tym łączniki 19CU15 – 96 kpl, stal sprężająca w ilości ok. 70,2 ton netto, osłony kabli sprężających – ok.  3.150 mb)

– wykonanie robót związanych z montażem splotów stali sprężającej, sprężeniem oraz iniekcją kanałów kablowych po wykonaniu sprężenia

TYP KONSTRUKCJI: żelbetowa, belkowo – płytowa, pięcio – przęsłowa (28,20 + 3 x 33,20 + 28,20m), ciągła, sprężona podłużnie kablami sprężającymi typu 19L15,7.

 

Zdjęcia przedstawiające obiekt pochodzą ze strony internetowej: www.s19-sokolow-stobierna.pl

LOKALIZACJA: Stobierna
GENERALNY WYKONAWCA: Konsorcjum ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) - ALDESA CONSTRUCCIONES (Partner)
ZAMAWIAJĄCY: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Rzeszowie
REALIZACJA: 2016
PRODUKT: system C
16 Sierpień 2016:

W sierpniu 2016 roku Freyssinet Polska Sp. z o.o. zakończył realizację robót związanych z wykonaniem sprężenia łącznie 10 wiaduktów drogowych (WD-1, WD-2, WD-3, WD-8, WD-9, WD-10, WD-11, WD-12, WD-14 oraz WD-15) nad realizowana Drogą S-7 w ramach przedmiotowej Inwestycji.

W ramach podpisanego kontraktu na realizację robót, Freyssinet Polska Sp. z o.o. , jako specjalistyczny podwykonawca był odpowiedzialny za następujący zakres prac / dostaw:

– opracowanie i uzgodnienie z Projektantem niezbędnych procedur wykonawczych (Program Sprężania / Program Zapewnienia Jakości),

– dostawa niezbędnych materiałów do realizacji robót (zakotwienia kabli sprężających 19C15 – 280 kpl, stal sprężająca w ilości ok. 180 ton netto, osłony kabli sprężających – ok.  7.900 mb)

– wykonanie robót związanych z montażem splotów stali sprężającej, sprężeniem oraz iniekcją kanałów kablowych po wykonaniu sprężenia

LOKALIZACJA: Nidzica
GENERALNY WYKONAWCA: STRABAG Sp. z o.o.
ZAMAWIAJĄCY: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Olsztynie
REALIZACJA: sprężenie
PRODUKT: system C
1 Sierpień 2017:

W październiku 2016 roku Freyssinet Polska Sp. z o.o. zakończył realizację robót związanych z wykonaniem wzmocnienia konstrukcji nośnej mostu przez rz. Bóbr w ciągu DK nr 18, poprzez zewnętrzne sprężenie dźwigarów żelbetowych.
W ramach podpisanego kontraktu na realizację robót, Freyssinet Polska Sp. z o.o. , jako generalny wykonawca był odpowiedzialny za następujący zakres prac / dostaw:
– opracowanie Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zgodnie z Programem Funkcjonalno Użytkowym wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń,
– dostawa niezbędnych materiałów do realizacji robót (bloki oporowe 13C15, stal sprężająca w ilości ok. 9 ton netto, osłony zewnętrzne z rur HDPE kabli sprężających – ok. 600 mb),
– projekt, wytwór oraz montaż stalowych bloków oporowych wraz z mocowaniami technologicznymi,
– wykonanie lokalnych napraw powierzchni betonowych zaprawami PCC,
– wykonanie robót związanych z montażem stalowych bloków oporowych, osłon zewnętrznych z rur HDPE, splotów stali sprężającej, sprężeniem oraz iniekcją kanałów kablowych po wykonaniu sprężenia

 

LOKALIZACJA: Golnice
GENERALNY WYKONAWCA: Freyssinet Polska Sp. z o.o.,
ZAMAWIAJĄCY: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział we Wrocławiu,
REALIZACJA: 2016
PRODUKT: sprężenie C

Na Moście Głównym na rzece San Przemyślu, wybudowanym w ramach Inwestycji pn.: „Budowa Drogi Obwodowej miasta Przemyśla wraz z obiektami inżynierskimi i urządzeniami towarzyszącymi – ETAP I” oddanym do użytku pod koniec 2012 roku nastąpiła awaria łożyska wielokierunkowo – przesuwnego na podporze Nr 3.

Wykonane i zamontowane w sposób wadliwy łożysko zagrażało bezpieczeństwu konstrukcji całego obiektu z uwagi na przenoszenie znacznych sił odrywających, których wartość może wynosić wg danych obliczeniowych nawet do 3100 kN (310 ton).

Generalny Wykonawca Inwestycji – MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. – na skutek braku możliwości współpracy z firmą, która w czasie budowy dostarczyła i zamontowała łożysko, zwrócił się do Freyssinet Polska Sp. z o.o. z prośbą pomoc w opracowaniu koncepcji naprawy (wymiany) uszkodzonego łożyska.

W wyniku podpisanej Umowy Freyssinet Polska Sp. z o.o. jako specjalistyczny wykonawca podjął się wykonania następującego zakresu prac:

  • wykonanie Dokumentacji Projektowej dla nowego, zmodyfikowanego konstrukcyjnie łożyska,
  • wykonanie Projektu Technologii Robót obejmującego m.in. wykonanie specjalnego tymczasowego kabla doprężającego (mocującego) pomost w miejscu uszkodzonego łożyska na czas prac naprawczych,
  • wykonanie i montaż (naciąg) tymczasowego kabla doprężającego,
  • demontaż wadliwego łożyska,
  • dostawa i montaż nowego łożyska,
  • demontaż tymczasowego kabla doprężającego po zakończeniu prac,
  • wykonanie robót wykończeniowych.

 

2.2 7.2 7.1 6 5.2 5.1 3.2

LOKALIZACJA: Województwo podkarpackie – Przemyśl
GENERALNY WYKONAWCA: ENGIL CENTRAL EUROPE S.A.
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu
REALIZACJA: 09.2015
PRODUKT: Łożysko garnkowe, System sprężenia typu C

W połowie września 2015r. przekazano kierowcom do ruchu wszystkie jezdnie Mostu im. Generała Stefana „Grota” Roweckiego w Warszawie – tym samym na 1,5 miesiąca przed terminem umownym, udało się zakończyć prace związane z remontem przeprawy które rozpoczęły się w październiku 2013r.

Freyssinet Polska Sp. z o.o. jako specjalistyczny wykonawca robót w ramach swojego zakresu robót wykonał następujące roboty:

– wykonanie wzmocnienia konstrukcji stalowej obiektu poprzez zewnętrzne sprężenie bezprzyczepnościowe wraz z iniekcją kanałów kablowych zaczynem cementowym,

– wykonanie sprężenia wewnętrznego płyt górnych żelbetowych przyczółków wraz z iniekcją kanałów kablowych zaczynem cementowym,

– wymianę 32 szt. łożysk stalowych na łożyska garnkowe wraz z przebudową ciosów podłożyskowych,

– wymianę istniejących modułowych urządzeń dylatacyjnych na dylatacje palczaste,

– zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej mostu przez wykonanie nowych powłok malarskich,

– dostawę paneli z gruntu zbrojonego,

DSC_0911 DSC_1214 DSC_1190 DSC_0916 DSC_0912

 

LOKALIZACJA: Warszawa, woj. Mazowieckie,
GENERALNY WYKONAWCA: METROSTAV S.A. Oddział w Polsce
ZAMAWIAJĄCY: GDDKiA Oddział Warszawa,
REALIZACJA: 11.2014 – 06.2015
PRODUKT: System C, Łożyska garnkowe, Powłoki antykorozyjne.
2 Czerwiec 2015:

W czerwcu 2015 roku zakończona została realizacja robót związanych z budową ustroju nośnego obiektu 6T w ramach realizacji Inwestycji: „Kontynuacja projektowania i przebudowa Drogi S8 – odc. Powązkowska – Marki (ul. Piłsudskiego) – Etap II: odc. Węzeł Powązkowska – Węzeł Modlińska”

 

W ramach realizacji robót na obiekcie, Freyssinet Polska Sp. z o.o. , jako specjalistyczny podwykonawca był odpowiedzialny za następujący zakres prac:

– wprowadzenie rewizji do rozwiązań projektowych w zakresie układu kabli sprężających w celu zapewnienia lepszej organizacji robót,

– dostawa niezbędnych materiałów do realizacji robót (zakotwienia typu 19C15, stal sprężająca, osłony kabli sprężających),

– wykonanie sprężania konstrukcji oraz iniekcji kabli sprężających po sprężeniu

DSC_0896 DSC_0902 DSC_0898

LOKALIZACJA: Województwo Mazowieckie – Warszawa
GENERALNY WYKONAWCA: METROSTAV S.A. Oddział w Polsce / G&M Mosty Sp. z o.o.
ZAMAWIAJĄCY: GDDKiA Oddział w Warszawie
REALIZACJA: 02-06.2015
PRODUKT: System sprężania C
3 Czerwiec 2015:

W czerwcu 2015 roku zakończona została realizacja robót związanych z budową ustroju nośnego mostu na potoku Paleczka w m. Zembrzyce w ramach realizacji Inwestycji: „Budowa drogi klasy L wraz z budową mostu na Potoku Paleczka od km 0+000 do km 0,895 w miejscowości Zembrzyce – ETAP I od km 0+000 do km 0,814”

W ramach realizacji robót na obiekcie, Freyssinet Polska Sp. z o.o. , jako specjalistyczny podwykonawca był odpowiedzialny za następujący zakres prac:

– dostawa i montaż elementów wyposażenia obiektu w postaci łożysk garnkowych oraz urządzeń dylatacyjnych

– dostawa niezbędnych materiałów do realizacji robót (zakotwienia typu 22C15, stal sprężająca, osłony kabli sprężających),

– wykonanie sprężania konstrukcji oraz iniekcji kabli sprężających po sprężeniu

 

SAM_1884 SAM_2282 SAM_2279 SAM_2277

LOKALIZACJA: Województwo Małopolskie – Zembrzyce
GENERALNY WYKONAWCA: Berger Bau Polska Sp. z o.o.
ZAMAWIAJĄCY: Gmina Zembrzyce
PRODUKT: System sprężania C, Łożyska garnkowe TETRON CD, Dylatacje Modułowe